Zakoni

Područje pravne zaštite od nasilja u obitelji regulirano je međunarodnim i nacionalnim propisima kao i globalnim, europskim te nacionalnim strateškim dokumentima:

a) Ujedinjeni narodi

Konvencija o pravima djeteta (SL SFRJ 15/90; NN – MU 12/93, 20/97, 4/98, 13/98, 5/02 – Fakultativni protokol o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji i Fakultativni protokol glede uključivanja djece u oružane sukobe, 7/02, 2/03, 2/17 – Fakultativni protokol o postupku povodom pritužbi, 4/17)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Zakon o potvr- đivanju Konvencije, NN – MU 6/07, 3/08, 5/08)

Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) (SL SFRJ – MU 11/81; NN – MU 12-27/93)

b) Vijeće Europe

Europska konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) (Zakon o potvrđivanju Konvencije, NN – MU 3/18)

Europska konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli br. 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Zakon o potvrđivanju Konvencije, NN – MU 18/97, 6/99 – pročišćeni tekst, 8/99 – ispravak, 14/02 – Protokol br. 12 i 13, 13/03, 9/05, 1/06 – Protokol br. 14, 2/10, 13/17

c) Europska unija

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela (Direktiva 2012/29/EU)

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za zaštitu (Direktiva 2011/99/EU)

Uredba (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

d) Republika Hrvatska

Kazneni zakon (Narodne novine, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23)

Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj: (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22)

Zakon o zaštiti nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22) uz supsidijarnu primjenu Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22)

Zakona o sudovima za mladež (Narodne novine, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine, broj 76/09, 92/14, 70/19)

Zakon o zaštiti svjedoka (Narodne novine, broj 163/03, 18/11, 73/17)

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (Narodne novine, broj 80/08, 27/11)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08, 112/12)

Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13, 98/19)

Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23)

Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17)

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (Narodne novine, broj 92/14, 98/19)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2019)