Mjere za zaštitu nasilja u obitelji

Žrtve nasilja u obitelji štite se određenim zakonskim mjerama a) za vrijeme postupka i b) nakon što je počinitelj nasilja u obitelji osuđen u prekršajnom ili kaznenom postupku.

Niz je zakonom propisanih mjera koje mogu biti izrečene osobama protiv kojih se vodi prekršajni ili kazneni postupak za zaštitu od nasilja u obitelji, s ciljem zaštite žrtve nasilja u obitelji.

U kaznenom postupku to su istražni zatvor ili mjere opreza.

 • Istražni zatvor (Zakon o kaznenom postupku)
 • Mjere opreza jesu zabrana napuštanja boravišta, zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja, obveza redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu, zabrana približavanja određenoj osobi, zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom, zabrana obavljanja određene poslovne aktivnosti, privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice, privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom, zabrana uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe, udaljenje iz doma, zabrana pristupa internetu. U slučaju nepridržavanja izrečene mjere opreza ona se može zamijeniti istražnim zatvorom. (Zakon o kaznenom postupku)

U prekršajnom postupku to su zaštitne mjere, mjere opreza i mjere upozorenja.

 • Zaštitne mjere jesu zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji i udaljenje iz zajedničkog kućanstva (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji)
 • Mjere opreza jesu zabrana približavanja određenoj osobi i zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom. (Prekršajni zakon)
 • Mjere upozorenja jesu opomena i uvjetna osuda te posebna obveza uz uvjetnu osudu (Prekršajni zakon)

Nakon što je osoba osuđena za nasilje u obitelji, počiniteljima prekršaja nasilja u obitelji i kaznenog djela nasilja u obitelji izriču se različite sankcije.

Svrhe sankcija prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, pored poštivanja pravnog sustava, jesu zaštita članova obitelji izloženih nasilju te sprječavanje ponovnog počinjenja nasilja (čl. 11.) Stoga su prekršajnopravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji: zaštitne mjere, novčana kazna, kazna zatvora i druge prekršajnopravne sankcije propisane Prekršajnim zakonom. Počinitelju prekršaja nasilja u obitelji mogu se izreći zaštitne mjere kojima je cilj spriječiti nasilje u obitelji, osigurati zaštitu zdravlja i sigurnosti žrtve nasilja u obitelji te otkloniti okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novog prekršaja, a izriču se radi otklanjanja ugroženosti žrtve nasilja.

Zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji su:

 1. Obvezni psihosocijalni tretman,
 2. Zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji,
 3. Udaljenje iz zajedničkog kućanstva i
 4. Obvezno liječenje od ovisnosti.

Provedba navedenih zaštitnih mjera detaljnije se regulira slijedećim podzakonskim aktima donesenim temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:

Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (Narodne novine, br. 116/18)

Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva (Narodne novine, br. 28/19)

Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti (Narodne novine, br. 110/18)

Pored svrhe koja se prema Kaznenom zakonu postiže zatvorskim i novčanim kažnjavanjem počinitelja kaznenog djela nasilja u obitelji (čl. 41.), žrtve nasilja u obitelji mogu se zaštititi izricanjem sigurnosnih mjera prema počinitelju nasilja u obitelji, čija je svrha otkloniti okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela (čl. 66).

Sigurnosne mjere koje se mogu izreći počinitelju nasilja u obitelji prema Kaznenom zakonu su:

 1. Obvezno psihijatrijsko liječenje,
 2. Obvezno liječenje od ovisnosti,
 3. Obvezan psihosocijalni tretman,
 4. Zabrana približavanja, uznemiravanja i uhođenja,
 5. Udaljenje iz zajedničkog kućanstva i
 6. Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora.

Provedba pojedinih sigurnosnih mjera detaljnije se regulira slijedećim podzakonskim aktima donesenim temeljem Kaznenog zakona:

Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva (Narodne novine, br. 76/13)

Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja (Narodne novine, br. 103/18)